ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ปตท. เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งสิ้น 6 หน่วย เพื่อแยกสารประกอบไฮโดคาร์บอนชนิดต่างๆ ออกจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับก๊าซธรรมชาติที่ได้จากอ่าวไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1-3, 5 และ 6 ตั้งอยู่ที่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 4 ตั้งอยู่ที่ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติตามค่าการออกแบบ (Nameplate Capacity) ได้ รวม 2,660 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยแบ่งเป็น


ความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติตามค่าการออกแบบ (Nameplate Capacity)
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1 350
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 2 และ 3 (รวมส่วนที่ได้เพิ่มจากโรงแยกก๊าซอีเทน) 750
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 4 230
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 530
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 800

ทั้งนี้ ปตท. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุดได้จริง (Processing Capacity) ได้รวมประมาณ 2,870 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน CSR-DIW Continuous ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work : CSR-DIW) อย่างต่อเนื่อง

คลิกเพื่ออ่านรายงาน