ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันนวัตกรรม

วิสัยทัศน์

Fast Changer through Innovation Driving for Sustainable Growth


พันธกิจ

  • Provide innovation solution to PTT core business
  • Create technology platforms to technically support s-curve/external requirement
  • Drive new technology opportunities for PTT business Growth
  • Provide technical services (IP, testing, database, training) to customers
  • Align PTT Group R&D activities to further commercialization
  • Be the best partner with PTT new Business