ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันนวัตกรรม

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันนวัตกรรมด้านพลังงาน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีระดับชาติ ให้การสนับสนุนกลุ่ม ปตท. และนโยบายรัฐ โดยการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ และสังคม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าโดยตระหนักถึง สิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

  • สร้างนวัตกรรมด้านพลังงาน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
  • ให้การสนับสนุนทางเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม ปตท.
  • เป็นศูนย์ความรู้ทางเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม ปตท.