ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

NGV คืออะไร

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

NGV คืออะไร

ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles: NGV) หรือ ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas: CNG) เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ในยานยนต์ เกิดจากการนำก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน มาอัดจนมีความดันสูง ประมาณ 3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว แล้วนำไปเก็บในถังบรรจุที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ อาทิ เหล็กกล้า เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน หรือดีเซลในรถยนต์ เพราะมีราคาที่ถูกกว่าและมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าอากาศ เมื่อรั่วไหลจะลอยฟุ้งกระจายขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักของเสีย หรือของเหลือใช้ เช่น ผลิตภัณฑ์การเกษตร ขี้หมู ขี้วัว มาปรับคุณภาพ และเพิ่มความดันให้มีคุณสมบัติเหมือน NGV เพื่อนำมาใช้กับรถยนต์ ซึ่งเรียกว่า ก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Bio-Methane Gas : CBG) อีกด้วย


คุณสมบัติของ NGV

  1. สถานะเป็นก๊าซ 
  2. ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น (อาจมีการเติมกลิ่น เพื่อให้สังเกตได้ง่าย หากเกิดก๊าซฯรั่วไหล)
  3. เบากว่าอากาศ มีค่าความถ่วงจำเพาะ ประมาณ 0.6-0.8 ดังนั้นเมื่อรั่วไหลจะลอยขึ้นที่สูงและฟุ้งกระจายไปในอากาศอย่างรวดเร็ว
  4. ติดไฟได้ยาก มีช่วงของการติดไฟที่ร้อยละ 5-15 ของปริมาตรในอากาศ และอุณหภุมิที่สามารถติดไฟได้เอง คือ 537-540 องศาเซลเซียส
  5. เป็นเชื้อเพลิงสะอาด มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ปราศจากเขม่า เมื่อเผาไหม้จะก่อให้เกิดสารไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ออกไซด์น้อยกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมชนิดอื่น

คุณภาพก๊าซ NGV

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยเรื่อง กำหนดคุณภาพก๊าซ NGV ฉบับล่าสุด มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้กำหนดชนิดของก๊าซ NGV เป็น 2 ชนิด คือ

  1. ก๊าซ NGV ชนิดธรรมดา สำหรับรถยนต์ทั่วไปที่มีความต้องการค่าพลังงานความร้อนดัชนีวอบบี้ (Wobbe Index: WI) ระหว่าง 39 – 44 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร (MJ/m3) ซึ่งปัจจุบัน ก๊าซ NGV ชนิดนี้ได้ถูกพัฒนาคุณภาพมาจากในอดีต และมีการจำหน่ายในทุกสถานีบริการ NGV
  2. ก๊าซ NGV ชนิดพิเศษ สำหรับรถยนต์เฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการค่าพลังงานความร้อนดัชนีวอบบี้ (Wobbe Index: WI) ระหว่าง 44 – 52 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร (MJ/m3) โดยก๊าซชนิดนี้ มีจุดเด่นในการเพิ่มสมรรถนะการขับขี่รถ NGV ให้มีอัตราเร่งดี วิ่งได้ระยะทางไกลขึ้น และประหยัดค่าเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันมีสถานีฯ ที่จำหน่ายก๊าซ PTT NGV Plus ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการ NGV พรรณี เพาเวอร์ จ.ปทุมธานี สถานีบริการ NGV สุขสมเกียรติขนส่ง (2004) จ.สระบุรี และสถานีบริการ NGV ปตท. น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในอนาคต ปตท. มีแผนเพิ่มจำนวนสถานีจำหน่ายก๊าซ NGV ชนิดพิเศษ ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ


หมายเหตุ จากผลการศีกษาพบว่า หากรถ NGV มีการปรับจูนที่เหมาะสม อัตราการสิ้นเปลือง NGV จะดีขึ้น 3% ต่อค่าดัชนีวอบบี้ (WI) ที่เพิ่มขึ้น 1 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร (MJ/m3)