ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเภทสถานี NGV

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเภทสถานี NGV


แบ่งตามการจัดส่งก๊าซ NGV

  • สถานีจ่ายก๊าซหลัก หรือสถานีแม่ (Mother Station) เป็นสถานีหลักที่ทำหน้าที่อัดและบรรจุก๊าซฯ ให้รถขนส่งก๊าซและจัดส่งให้กับสถานีบริการ นอกแนวท่อ มีทั้งที่เป็น สถานีแม่ ปตท. และ สถานีแม่เอกชนลงทุน
  • สถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือสถานีลูก (Daughter Station) เป็นสถานีที่ตั้งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซฯ จะต้องมีการขนส่งก๊าซจากสถานีแม่ทางรถขนส่งก๊าซฯ ไปยังสถานีบริการ
  • สถานีบริการ NGV ตามแนวท่อส่งก๊าซ (Conventional Station) เป็นสถานีที่ตั้งอยู่บนแนวท่อส่งก๊าซฯ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องพึ่งพาการขนส่งก๊าซฯ ผ่านทางระบบการขนส่งทางรถขนส่ง

แบ่งตามการลงทุน

  • สถานีบริการ NGV ปตท. ลงทุน เป็นสถานีที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง รวมถึงจัดเตรียมระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายก๊าซ NGV โดยส่วนใหญ่ใช้ตราสัญลักษณ์ ปตท. แต่จะมีบางส่วนใช้ตราสัญลักษณ์อื่นๆ
  • สถานีบริการ NGV เอกชนลงทุน เป็นสถานีที่บริษัทเอกชน เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างสถานีบริการ NGV รวมถึงจัดเตรียมระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายก๊าซ NGV ซึ่งมีทั้งที่ใช้ตราสัญลักษณ์ ปตท. และตราสัญลักษณ์อื่นๆ

แบ่งตามรูปแบบสถานี

  • สถานีบริการ NGV รูปแบบ Stand Alone เป็นสถานีที่ตั้งอยู่บนแนวท่อส่งก๊าซฯ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องพึ่งพาการขนส่งก๊าซฯ ผ่านทางระบบการขนส่งทางรถ
  • สถานีบริการ NGV ที่อยู่ร่วมกับสถานีบริการน้ำมัน และ/หรือ สถานีบริการก๊าซ LPG เป็นสถานีหลักที่ทำหน้าที่อัดและบรรจุก๊าซฯ ให้รถขนส่งก๊าซฯ และจัดส่งให้กับสถานีบริการ นอกแนวท่อ มีทั้งที่เป็น สถานีแม่ ปตท. และ สถานีแม่เอกชนลงทุน
  • สถานีเติมก๊าซ NGV กับรถเฉพาะกลุ่ม (Ex-Pipeline) เป็นจุดเติมก๊าซ NGV ของผู้ประกอบการขนส่งที่ตั้งตามแนวท่อส่งก๊าซฯ เพื่อความสะดวกในกิจการของตนเอง โดยใช้ก๊าซ NGV ชนิดพิเศษ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ทำให้รถมีประสิทธิภาพดีขึ้น