ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

NGV Service Provider

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด NGV (NGV Calibration Center)

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ ราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานีบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ปตท. ซึ่งขอบเขตการให้บริการครอบคลุมกลุ่มเครื่องมือวัดด้านแรงดัน อุณหภูมิ ไฟฟ้า และปริมาตร

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-516-2030 ต่อ 139 หรือ 081-907-0110บริการฝึกอบรมดับเพลิงและตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมาย

ปตท. ให้บริการทีมวิทยากรดับเพลิงของหน่วยงาน NGV แก่สถานีบริการ NGV ทั่วประเทศ โดยผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยก๊าซธรรมชาติ และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามใบอนุญาตที่ให้กับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เลขที่ ดพต.๐๑๙ และ ดพฝ.๐๒๐ เพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกซ้อมฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานี ผู้จัดการสถานี พนักงานหน้าลาน และผู้ปฏิบัติงานในสถานีฯลฯ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานีบริการ NGV จะต้องผ่านการฝึกซ้อมฯ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-516-2030 ต่อ 139 หรือ 081-907-0110