ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการวิเคราะห์และทดสอบของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการวิเคราะห์และทดสอบของสถาบันนวัตกรรม

สถาบันนวัตกรรม ปตท. พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษา ทำการวิจัย วิเคราะห์และทดสอบแก่หน่วยงานภายนอก ด้วยทีมงานมืออาชีพ ห้องปฏิบัติการ ทางเคมีและกายภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องยนต์ ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยได้มาตรฐาน สามารถรายงานผลด้านเคมีและกายภาพ ประสิทธิภาพการใช้งาน ผลของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงหล่อลื่นและสารเติมแต่งต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ​ ดังนี้

บริการวิเคราะห์และทดสอบ

การทดสอบมลพิษยาน​ยนต์

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
AEM001 Gasoline Emission Test (Type I), Tailpipe TIS 2540-2554 Chassis Dynamometer 20 ลิตร 29,000
AEM002 Gasoline Emission Test (Type IV), Evaporative TIS 2540-2554 SHED Chamber 20-30 ลิตร 65,000
AEM003 Bi-fuel CNG Emission Test (Type I), Tailpipe TIS 2540-2554 Chassis Dynamometer 20 ลิตร 29,000
AEM004 CNG Emission Test (Type I), Tailpipe TIS 2555-2554 Chassis Dynamometer 20 ลิตร 29,000
AEM005 Diesel Vehicle Emission Test, Tailpipe TIS 2550-2554 Chassis Dynamometer 20 ลิตร 32,000
AEM006​ Motorcycle Emission Test, Tailpipe​ TIS 2350-2551​ Chassis Dynamometer​ 20 ลิตร 25,500​
AEM007​ Motorcycle Emission Test, Evaporative​ TIS 2350-2551​ SHED Chamber​ 5-10 ลิตร​ 36,000​
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบมลพิษยานยนต์ขนาดใหญ่

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
HEM001 Engine Performance Test According to ETC Test (Sweep Mode) Dynamometer 12,000*
HEM002 The European Transient Cycle (ETC) - with Analyzer TIS 2320-2552 Dynamometer 27,000*
HEM003 The European Transient Cycle (ETC) - without Analyzer ETC Dynamometer 10,000*
HEM004 The European Stationary Cycle (ESC) - with Analyzer TIS 2315-2551 Dynamometer 27,000*
HEM005 The European Load Response (ELR) TIS 2315-2551 Dynamometer 10,000*
HEM006 Test Run & Engine Calibration - with Analyzer Customer Dynamometer 3,000** (ต่อชั่วโมง)
HEM007 Test Run & Engine Calibration - without Analyzer Customer Dynamometer 2,000** (ต่อชั่วโมง)
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าติดตั้งเครื่องยนต์ ค่าเช่าห้องทดสอบ และค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ
**รายการทดสอบ HEM006-007 อัตราค่าบริการนี้คิดเป็นรายชั่วโมง

การทดสอบวิธีการมาตรฐานทางเครื่องยนต์​

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
FPE001 Engine Performance Test ECE R85 Engine Dynamometer - 16,200*
FPE002 Intake Valve Deposit Test CEC F-20-98 Mercedes-Benz M111 400 ลิตร 218,400
FPE003 Diesel Injector Fouling Test CEC F-98-08 Peugeot DW-10 800 ลิตร 234,000**
FPE004 Research Octane Number (RON) ASTM D2699 CFR-F1 2 ลิตร 5,000
FPE005 Motor Octane Number (MON) ASTM D2700 CFR-F2 2 ลิตร 5,000
FPE006 Cetane Number (CN)​ ASTM D613​ CFR-F5 5 ลิตร 8,760​
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าติดตั้งเครื่องยนต์ ค่าเช่าห้องทดสอบ และค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ
** อัตราค่าบริการนี้ คิดจากหัวฉีดที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตจาก Working Group เท่านั้น

การใช้บริการห้องทดสอบทางเครื่องยนต์

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบEddy-Current DynamometerAC Dynamometer
Light-DutyHeavy-DutyLight-DutyHeavy-Duty
TB105/TB107
TB110/TB112
TB116TB106/EM109
TB102/TB113
EM108
EPD001 Test Bed Rental (baht a day) 4,500 4,500 9,000 9,000
EPD002 Engine Operation (baht per hour) 1,500 1,750 1,750 2,000
EPD003 Additional Support Technician (baht per hour) 300 300 300 300
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบน้ำมันหล่อลื่นจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
TST001 Detergency TIS 1040-1998 Kawasaki KH-125 M 3 ลิตร 22,500
TST002 Lubricity TIS 1040-1998 Kawasaki KH-125 M 1 ลิตร 16,000
TST003 Smoke TIS 1040-1998 Kawasaki KH-125 M 1 ลิตร 20,000
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบน้ำมันดีเซล และน้ำมันดีเซล B5

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
DIE07 Distillation ASTM D 86-12 Automatic Distillation 500 มิลลิลิตร 1,300
DIE09 Flash Point ASTM D 93-12 (Procedure A) Pensky – Martens Closed Cup Tester 200 มิลลิลิตร 1,000
DIE010 Lubricity CEC F-06-A-96 HFRR 50 มิลลิลิตร 4,500
DIE012 Oxidation Stability ASTM D 2274 Oxidation Stability Tester 1,500 มิลลิลิตร 3,500
DIE014 Specific Gravity ASTM D 4052-11 Digital Density Meter 50 มิลลิลิตร 600
DIE016 Viscosity @ 40°C ASTM D 445-12 Kinematic Viscometer 50 มิลลิลิตร 1,000
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบน้ำมันแก๊สโซลีน และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10)

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
GAS004 Distillation ASTM D 86-12 Automatic Distillation 500 มิลลิลิตร 1,300
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบน้ำมันหล่อลื่น

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
LUB010 Flash Point ASTM D 92-12b Cleveland Open Cup Tester 200 มิลลิลิตร 1,000
LUB014 Four Ball EP ASTM D 2783 Four Bal EP Tester 100 มิลลิลิตร 8,600
LUB015 Four Ball Wear ASTM D 4172 Four Ball Wear Tester 50 มิลลิลิตร 6,300
LUB016 FZG Gear Test Rig ASTM D 4998 & D 5182 FZG Gear Tester 5,000 มิลลิลิตร 120,000
LUB017 Hot Tube Test JPI No.5S-55-99 Hot Tube Tester 100 มิลลิลิตร 7,100
LUB021 Oxidation Stability of Lubricating Oil ASTM D 2272-11(Procedure A) Oxidation Stability Tester (RBOT) 100 มิลลิลิตร 7,300 1)
LUB022 Oxidation Stability of Lubricating Oil ASTM D2112 Oxidation Stability Tester (RBOT) 100 มิลลิลิตร 7,300 2)
​LUB035 ​Viscosity @ 40 °C
Viscosity @ 100 °C
​ASTM D445-12 ​Kinematic Viscometer 100 มิลลิลิตร​ 1,000​
​LUB045 ​Timken OK Load pass/fail ​ASTM D 2509 ​Timken Apparatus ​4,000 มิลลิลิตร 15,000​
LUB046 ​Timken Fail Load ​ASTM D 2509 ​Timken Apparatus 4,000 มิลลิลิตร 30,000​
LUB047 Inorganic Anions Content Inhouse Ion Exchange Chromatograph 20 มิลลิลิตร 3,500
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Note :

1) สำหรับน้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันเทอร์ไบน์
2) สำหรับน้ำมันพื้นฐานและน้ำมันคอมเพรสเซอร์ 

การทดสอบน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานโลหะ

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
MET010 Four Ball EP ASTM D 2783 Four Ball EP Tester 100 มิลลิลิตร 8,600
MET011 Four Ball Wear ASTM D 4172 Four Ball Wear Tester 50 มิลลิลิตร 6,300
MET012 FZG Gear Test Rig ASTM D 5182 FZG Gear Tester 3,000 มิลลิลิตร 120,000
MET013 FZG Gear Test Rig ASTM D 4998 FZG Gear Tester 3,000 มิลลิลิตร 120,000
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบจาระบี​

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
GRE005 Four Ball EP ASTM D2596 Four Ball EP Tester 500 กรัม 8,600
GRE006 Four Ball Wear ASTM D2266 Four Ball Wear Tester 500 กรัม 6,300
GRE011 Timken OK Load pass/fail ASTM D 2509 Timken Apparatus 5,000 กรัม 15,000
GRE012 Timken Fail Load ASTM D 2509 Timken Apparatus 5,000 กรัม 30,000
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ

ส่วนสนับสนุนสถาบันนวัตกรรม ฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันนวัตกรรม ปตท.
โทร: 0-2537-2000 ต่อ 18191 หรือ 0-3524-8191
โทรสาร: 0-2537-2000 ต่อ 18146 หรือ 0-3524-8146