ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการวิเคราะห์และทดสอบของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการวิเคราะห์และทดสอบของสถาบันนวัตกรรม

สถาบันนวัตกรรม ปตท. พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษา ทำการวิจัย วิเคราะห์และทดสอบแก่หน่วยงานภายนอก ด้วยทีมงานมืออาชีพ ห้องปฏิบัติการ ทางเคมีและกายภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องยนต์ ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยได้มาตรฐาน สามารถรายงานผลด้านเคมีและกายภาพ ประสิทธิภาพการใช้งาน ผลของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงหล่อลื่นและสารเติมแต่งต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจ​ ดังนี้

บริการวิเคราะห์และทดสอบ

การทดสอบมลพิษยาน​ยนต์

ปรับปรุงเมื่อ 13/09/2562 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
AEM001 Gasoline Emission Test (Type I), Tailpipe TIS 2540-2554 Chassis Dynamometer 20 ลิตร 29,000
AEM002 Gasoline Emission Test (Type IV), Evaporative TIS 2540-2554 SHED Chamber 20-30 ลิตร 65,000
AEM003 Bi-fuel CNG Emission Test (Type I), Tailpipe TIS 2540-2554 Chassis Dynamometer 20 ลิตร 29,000
AEM004 CNG Emission Test (Type I), Tailpipe TIS 2555-2554 Chassis Dynamometer 20 ลิตร 29,000
AEM005 Gasoline and Diesel Vehicle Emission Test, Tailpipe ECE R83 Rev.4-5
(Euro 5 and Euro 6)
Chassis Dynamometer 20 ลิตร 50,000
AEM006 Diesel Vehicle Emission Test, Tailpipe TIS 2155-2546 Chassis Dynamometer 20 ลิตร 47,000
AEM007 Diesel Vehicle Emission Test, Tailpipe TIS 2550-2554 Chassis Dynamometer 20 ลิตร 47,000
AEM008 Motorcycle Emission Test, Tailpipe​ TIS 2350-2551​ Chassis Dynamometer​ 20 ลิตร 25,500​
AEM009 Motorcycle Emission Test, Evaporative​ TIS 2350-2551​ SHED Chamber​ 5-10 ลิตร​ 36,000​
AEM010 Energy Consumption TIS 2335-2558 Chassis Dynamometer 20 ลิตร 50,000*
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*  อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับชนิดของรถยนต์

การทดสอบมลพิษยานยนต์ขนาดใหญ่

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
HEM001 Engine Performance Test According to ETC Test (Sweep Mode) Dynamometer 12,000*
HEM002 The European Transient Cycle (ETC) - with Analyzer TIS 2320-2552 Dynamometer 27,000*
HEM003 The European Transient Cycle (ETC) - without Analyzer ETC Dynamometer 10,000*
HEM004 The European Stationary Cycle (ESC) - with Analyzer TIS 2315-2551 Dynamometer 27,000*
HEM005 The European Load Response (ELR) TIS 2315-2551 Dynamometer 10,000*
HEM006 Test Run & Engine Calibration - with Analyzer Customer Dynamometer 3,000** (ต่อชั่วโมง)
HEM007 Test Run & Engine Calibration - without Analyzer Customer Dynamometer 2,000** (ต่อชั่วโมง)
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าติดตั้งเครื่องยนต์ ค่าเช่าห้องทดสอบ และค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ
**รายการทดสอบ HEM006-007 อัตราค่าบริการนี้คิดเป็นรายชั่วโมง

การทดสอบวิธีการมาตรฐานทางเครื่องยนต์​

ปรับปรุงเมื่อ 13/09/2562 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
FPE001 Engine Performance Test ECE R85 Engine Dynamometer - 16,200*
FPE002 Intake Valve Deposit Test CEC F-20-98 Mercedes-Benz M111 400 ลิตร 218,400
FPE003 Diesel Injector Fouling Test CEC F-98-08 Peugeot DW-10 800 ลิตร 234,000**
FPE004 Research Octane Number (RON) ASTM D2699 CFR-F1 2 ลิตร 10,000
FPE005 Motor Octane Number (MON) ASTM D2700 CFR-F2 2 ลิตร 10,000
FPE006 Cetane Number (CN)​ ASTM D613​ CFR-F5 5 ลิตร 14,100​
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าติดตั้งเครื่องยนต์ ค่าเช่าห้องทดสอบ และค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ
** อัตราค่าบริการนี้ คิดจากหัวฉีดที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตจาก Working Group เท่านั้น

การใช้บริการห้องทดสอบทางเครื่องยนต์

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบEddy-Current DynamometerAC Dynamometer
Light-DutyHeavy-DutyLight-DutyHeavy-Duty
TB105/TB107
TB110/TB112
TB116TB106/EM109
TB102/TB113
EM108
EPD001 Test Bed Rental (baht a day) 4,500 4,500 9,000 9,000
EPD002 Engine Operation (baht per hour) 1,500 1,750 1,750 2,000
EPD003 Additional Support Technician (baht per hour) 300 300 300 300
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบน้ำมันดีเซล และน้ำมันผสมไบโอดีเซล

ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
DIE-03-008 API gravity, Density, Relative density ASTM D 4052-16 Density meter 20 มิลลิลิตร 1,600
DIE-03-003 Aromatic contents IP391 HPLC 20 มิลลิลิตร 4,500
DIE-04-001 Ash ASTM D482 Furnace 200 มิลลิลิตร 3,000
DIE-03-007 Color, ASTM scale  ASTM D6045/ ASTM D1500 Tintometer 20 มิลลิลิตร 700
DIE-03-005 Cloud Point ASTM D5771 Automatic cloud point tester 100 มิลลิลิตร 2,100
DIE-03-006 Cold filter plugging point (CFPP) ASTM D6371 CFPP tester 100 มิลลิลิตร 2,200
DIE-04-008 Copper strip corrosion ASTM D130 Corrosion bath 80 มิลลิลิตร 1,800
DIE-03-009 Derived cetane number ASTM D6890 Automatic Ignition Quality Tester (IQT) 200 มิลลิลิตร 7,000
DIE-03-010 Distillation ASTM D 86-16a Automatic distillation tester 500 มิลลิลิตร 2,500
DIE-03-015 Flash point (PM) ASTM D 93-16a (Procedure A) Automatic flash point PM tester 300 มิลลิลิตร 1,700
DIE-04-004 Kinematic viscosity at 40 oC ASTM D 445-17a Automatic  viscometer 100 มิลลิลิตร 1,800
DIE-03-018 Lubricity by HFRR CEC F-06-A-96 High frequency reciprocating rig (HFRR) 20 มิลลิลิตร 6,000
DIE-03-023 Micro carbon residue, 10% distillate residue ASTM D4530 Micro carbon residue tester (MCRT) 200 มิลลิลิตร 4,600
DIE-03-022 Micro carbon residue (MCRT) ASTM D4530 Micro carbon residue tester (MCRT) 20 มิลลิลิตร 2,200
DIE-04-020 Oxidation stability ASTM D 2274 Oxidation stability tester 500 มิลลิลิตร 8,200
DIE-03-002 Oxidation stability at 110 oC (Rancimat) EN15751 Rancimat oxidation tester 20 มิลลิลิตร 8,200
DIE-04-022 Pour point ASTM D5950 Automatic pour point tester 100 มิลลิลิตร 2,500
DIE-04-025 Total acid number ASTM D664 Potentiomatic titrator 20 มิลลิลิตร 1,500
DIE-03-029 Total contamination EN12662 Glass ware 1 ลิตร 2,400
DIE-03-031 Water & sediment ASTM D2709 Centrifuge 200 มิลลิลิตร 1,200
DIE-03-033 Water content (KFC) ASTM D6304 (Procedure A) Karl Fischer coulometric titrator  20 มิลลิลิตร 1,500
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล

ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
BIO-03-008 API gravity, Density, Relative density ASTM D 4052-16 Density meter 20 มิลลิลิตร 1,600
BIO-03-005 Cloud Point ASTM D5771 Automatic cloud point tester 100 มิลลิลิตร 2,100
BIO-03-006 Cold filter plugging point (CFPP) ASTM D6371 CFPP tester 100 มิลลิลิตร 2,200
BIO-04-008 Copper strip corrosion ASTM D130 Corrosion bath 80 มิลลิลิตร 1,800
BIO-03-035 Flash point (PM) ASTM D 93-16a (Procedure C) Automatic flash point PM tester 300 มิลลิลิตร 1,700
BIO-03-018 Lubricity by HFRR CEC F-06-A-96 High frequency reciprocating rig (HFRR) 20 มิลลิลิตร 6,000
BIO-03-019 Iodine value EN14111 Potentiomatic titrator 10 มิลลิลิตร 2,600
BIO-04-004 Kinematic viscosity at 40 oC ASTM D 445-17a Automatic  viscometer 100 มิลลิลิตร 1,800
BIO-03-022 Micro carbon residue (MCRT) ASTM D4530 Micro carbon residue tester (MCRT) 20 มิลลิลิตร 2,200
BIO-03-002 Oxidation stability at 110 oC (Rancimat) EN15751 Rancimat oxidation tester 20 มิลลิลิตร 8,200
BIO-03-001 Oxidation stability at 110 oC (Rancimat) EN14112 Rancimat oxidation tester 20 มิลลิลิตร 8,200
BIO-04-022 Pour point ASTM D5950 Automatic pour point tester 100 มิลลิลิตร 2,500
BIO-02-029 Sulfur content, WD-XRF ASTM D2622 Wavelenght Dispersive X-Ray Fluorescense (WD-XRF) 100 กรัม 3,400
BIO-04-025 Total acid number ASTM D664 Potentiomatic titrator 20 มิลลิลิตร 1,500
BIO-03-029 Total contamination EN12662 Glass ware 1 ลิตร 2,400
BIO-03-034 Water content (KFC) EN ISO 12937 Karl Fischer coulometric titrator  20 มิลลิลิตร 1,500
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบน้ำมันแก๊สโซลีน และน้ำมันแก๊สโซฮอล์

ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
GAS-03-008 API gravity, Density, Relative density ASTM D4052 Density meter 20 มิลลิลิตร 1,600
GAS-03-007 Color, ASTM scale /Saybolt scale ASTM D6045 Lovibond Tintometer 20 มิลลิลิตร 700
GAS-03-011 Distillation  ASTM D 86-16a Automatic distillation tester 500 มิลลิลิตร 2,500
GAS-03-013 Gum content, Solvent washed ASTM D381 Gum tester 300 มิลลิลิตร 2,700
GAS-03-012 Gum content, Unwashed ASTM D381 Gum tester 300 มิลลิลิตร 2,300
GAS-03-018 Lubricity by HFRR In-house method High frequency reciprocating rig (HFRR) 20 มิลลิลิตร 6,000
GAS-03-026 Oxidation stability (Induction period) ASTM D525 Oxidation stability tester 100 มิลลิลิตร 5,200
GAS-03-027 Silver strip corrosion ASTM D7671 Corrosion bath 80 มิลลิลิตร 2,000
GAS-03-030 Vapor pressure at 37.8 oC  ASTM D5191/
ASTM D6378
Vapor pressure tester (Mini method) 500 มิลลิลิตร 1,500
GAS-03-033 Water content (KFC) ISO 12937/
ASTM D6304 (Procedure A)
Karl Fischer coulometric titrator 50 มิลลิลิตร 1,500
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบเอทานอล

ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
ETH-03-008 API gravity, Density, Relative density ASTM D4052 Density meter 200 มิลลิลิตร 1,600
ETH-03-013 Gum content, Solvent washed ASTM D381 Gum tester 300 มิลลิลิตร 2,700
ETH-04-007 Water content (KFV) ASTM E203 Karl Fischer volumetric titrator  50 มิลลิลิตร 1,500
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบน้ำมันหล่อลื่น

ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
LUB-03-008 API gravity, Density, Relative density ASTM D4052 Density meter 20 มิลลิลิตร 1,600
LUB-01-006 Aniline Point ASTM D611 Aniline point tester 40 มิลลิลิตร 3,600
LUB-04-001 Ash content  ASTM D482 Furnace  10 มิลลิลิตร 3,000
LUB-01-009 Base Oil Composition ASTM D2007 Glassware, Heater 25 กรัม 11,500
LUB-02-015 Breakdown  voltage IEC 60156/
ASTM D877/
ASTM D1816
Dielectric Strength Detector 1,000 มิลลิลิตร 2,000
LUB-04-002 Brookfield Viscosity ASTM D2983 Brookfield viscometer 100 มิลลิลิตร 5,000
LUB-02-019 Carbon-Type Composition ( CA, CN, CP)   ASTM D2140 Calculation 100 มิลลิลิตร 6,500
LUB-02-020 Cleanliness code ISO 4406/NAS 1638 Particle counter 100 มิลลิลิตร 3,200
LUB-04-003 Cold cranking simulator Viscosity, (CCS)  ASTM D5293 Cold cranking simulator 150 มิลลิลิตร 3,000
LUB-04-005 Color, ASTM scale ASTM D1500 Colorimeter 100 มิลลิลิตร 700
LUB-04-008 Copper strip corrosion  ASTM D130 Corrosion Bath 100 มิลลิลิตร 1,800
LUB-02-001 Demulsibility  ASTM D2711 Demulsibility tester 1,000 มิลลิลิตร 8,800
LUB-04-033 Elemental analysis, Mapping analysis In-house method Electron Probe Microanalyzer, EPMA 1 กรัม 3,800
LUB-04-032 Elemental analysis, Qualitative analysis In-house method Electron Probe Microanalyzer, EPMA 1 กรัม 7,500
LUB-04-014 Evaporative loss ASTM D6375 Thermogravimetric Analyzer (TGA) มิลลิลิตร 3,000
LUB-04-016 Flash point, COC ASTM D 92-16b Automatic Flash point, COC 300 มิลลิลิตร 1,800
LUB-03-015 Flash point, PMCC ASTM D93
(Procedure A)
Automatic Flash point,PMCC 300 มิลลิลิตร 1,700
LUB-04-009 Foaming characteristics (Seq. I, II, III) ASTM D892 Foaming tester 500 มิลลิลิตร 2,500
LUB-02-022 Four Ball EP for Lubricating oil (weld point) ASTM D2783 Four Ball EP tester 150 มิลลิลิตร 8,600
LUB-02-024 Four Ball EP for  Lubricating oil  (Weld Point & Load Wear Index) ASTM D2783 Four Ball EP tester 500 มิลลิลิตร 10,000
LUB-01-007 Four Ball Wear  for Lubricating oil  ASTM D4172 Four ball wear tester 100 มิลลิลิตร 4,000
LUB-04-010 High temperature Foaming characteristics (Seq. IV) ASTM D6082 Foaming tester 250 มิลลิลิตร 2,800
LUB-04-018 High Temperature High Shear Viscosity @ 100 oC ASTM D6616 Tapered bearing simulator viscometer 150 มิลลิลิตร 4,000
LUB-04-017 High Temperature High Shear Viscosity @ 150 oC ASTM D4683 Tapered bearing simulator viscometer 150 มิลลิลิตร 4,000
LUB-04-031 Hot tube test (High temperature deposit) JPI-5S-55-99 Komatsu Hot tube tester 50 มิลลิลิตร 9,000
LUB-04-011 Pentane-Toluene Insolubles, without coagulant ASTM D893
(Procedure A)
Centrifuge 30 มิลลิลิตร 2,500
LUB-04-012 Pentane-Toluene Insolubles, with coagulant ASTM D893
(Procedure B)
Centrifuge 350 มิลลิลิตร 2,600
LUB-02-016 Interfacial Tension  ASTM D971 Tensiometer 500 มิลลิลิตร 1,500
LUB-02-026 Kinematic and Dynamic Viscosity  ASTM D7042 Stabinger Viscometer  20 มิลลิลิตร 1,800
LUB-04-004 Kinematic Viscosity ​ASTM D445-17a Automatic  viscometer 100 มิลลิลิตร 1,800
LUB-04-029 Metal content
(Wear metal in used oil and Additive elements in unused lubricanting oil)
ASTM D5185 ICP-AES 5 มิลลิลิตร 3,300
LUB-04-028 Metal content
(Additive elements in lubricating oil and Additive package)
ASTM D4951 ICP-AES 5 มิลลิลิตร 3,300
LUB-03-022 Micro carbon residue (MCRT) ASTM D4530 Micro Carbon Residue Tester (MCRT) 20 มิลลิลิตร 2,200
LUB-04-013 MRV viscosity ASTM D4684 Mini-Rotary Viscometer (MRV) 30 มิลลิลิตร 12,000
LUB-02-018 Oxidation Stability (PDSC)   ASTM D6186 Pressure Differential Scanning Calorimeter (PDSC) 1-5 กรัม 4,500
LUB-01-005 Oxidation stability (RPVOT), Oil bath ASTM D2272
(Procedure A)
Rotating Pressure Vessel Oxidation tester (RPVOT) 150 กรัม 7,300 1)
LUB-02-010 Oxidation stability (RPVOT), Dry bath ASTM D2272
(Procedure B)
Rotating Pressure Vessel Oxidation tester (RPVOT) 150 กรัม 7,300 2)
LUB-02-028 Oxidation Stability (TOST) at 5,000 hrs. ASTM D943 Turbine oxidation stability tester 700 มิลลิลิตร 352,000
LUB-02-017 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) EN16143 GC-MS 1-5 กรัม 10,000
LUB-04-022 Pour point  ASTM D5950 Automatic pour point tester 200 มิลลิลิตร 2,500
LUB-02-027 Refractive index  ASTM D1218/
ASTM D1747
Refractrometer 10 มิลลิลิตร 1,000
LUB-02-008 Rust Preventive  Characteristics, Distilled water  ASTM D665
(Method A)
Rust preventive tester 1,000 มิลลิลิตร 4,000
LUB-01-001 Rust Protection (Humidity Cabinet) @ less than 1 month ASTM D1748 Humidity Cabinet 500 มิลลิลิตร 24,000
LUB-01-002 Rust Protection (Humidity Cabinet)  1 month ASTM D1748 Humidity Cabinet 500 มิลลิลิตร 46,000
LUB-01-003 Rust Protection (Humidity Cabinet)  2 month ASTM D1748 Humidity Cabinet 500 มิลลิลิตร 92,000
LUB-01-004 Rust Protection (Humidity Cabinet)  3 month ASTM D1748 Humidity Cabinet 500 มิลลิลิตร 138,000
LUB-02-009 Shear stability, KRL  CEC L-45-99 KRL Tapered Roller Bearing Tester
Status Surveillancetester
100 มิลลิลิตร 12,000
LUB-04-023 Shear stability @ 30 cycles (Orbahn) ASTM D6278 Shear stability tester (Orbahn) 1,000 มิลลิลิตร 5,500
LUB-04-015 Soot content ASTM D5967
(Annex A4)
Thermogravimetric Analyzer (TGA) 1 มิลลิลิตร 3,000
LUB-04-024 Sulfated ash content ASTM D874 Furnace 10 มิลลิลิตร 3,000
LUB-02-029 Sulfur content, WD-XRF ASTM D2622 Wavelenght Dispersive X-Ray
Fluorescense (WD-XRF)
100 กรัม 3,400
LUB-02-003 Timken OK Load for Lubricating Oil   ASTM D2782 Timken tester 4,000 มิลลิลิตร 26,000​
LUB-04-025 Total acid number (TAN) ASTM D664 Potentiomatic titrator 20 มิลลิลิตร 1,500
LUB-04-027 Total base number (TBN), Hydrochloric acid ASTM D4739 Potentiomatic titrator 10 มิลลิลิตร 1,500
LUB-04-026 Total base number (TBN), Perchloric acid ASTM D2896 Potentiomatic titrator 10 มิลลิลิตร 1,500
LUB-04-006 Water content (KFC) ASTM D6304
(Procedure C)
Karl Fischer
coulometric titrator
10 มิลลิลิตร 1,500
LUB-04-007 Water content (KFV) ASTM E203 Karl Fischer
volumetric titrator 
50 มิลลิลิตร 1,500
LUB-02-012 Water separability ASTM D1401 Water separability tester 100 มิลลิลิตร 2,500
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Note :

1) สำหรับน้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันเทอร์ไบน์
2) สำหรับน้ำมันพื้นฐานและน้ำมันคอมเพรสเซอร์ 

การทดสอบน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานโลหะ

ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
MET010 Four Ball EP ASTM D 2783 Four Ball EP Tester 100 มิลลิลิตร 8,600
MET011 Four Ball Wear ASTM D 4172 Four Ball Wear Tester 50 มิลลิลิตร 6,300
MET012 FZG Gear Test Rig ASTM D 5182 FZG Gear Tester 3,000 มิลลิลิตร 120,000
MET013 FZG Gear Test Rig ASTM D 4998 FZG Gear Tester 3,000 มิลลิลิตร 120,000
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบจาระบี​

ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
GRE-02-025 Cone Penetration One-Quarter and
One-Half Scale Cone 
ASTM D1403 Penetrometer 200-500 กรัม 1,900
GRE-02-005 Cone Penetration, Prolonged Worked
at 100,000 double stroke 
ASTM D217 Penetrometer 1 กิโลกรัม 5,200
GRE-01-011 Cone Penetration, Unworked ASTM D217 Penetrometer 1 กิโลกรัม 2,100
GRE-01-010 Cone Penetration, Worked ASTM D217 Penetrometer 1 กิโลกรัม 2,200
GRE-01-013 Copper Corrosion of grease  ASTM D4048 Oven 100 กรัม 2,000
GRE-02-002 Dropping Point  ASTM D2265 Dropping Point tester 50 กรัม 1,800
GRE-02-007 Oil Separation (Conical Sieve)  ASTM D6184 Oven 100 กรัม 2,800
GRE-02-006 Oxidation of grease  ASTM D942 Oxidation of grease tester 200 กรัม 10,500
GRE-02-011 Roll stability  ASTM D1831 Roll stability tester 500 กรัม 5,500
GRE-02-004 Timken OK Load for grease  ASTM D2509 Timken tester 5,000 กรัม 26,000
GRE-02-013 Water spray off  ASTM D4049 Water spray off tester 100 กรัม 2,600
GRE-02-014 Water washout  ASTM D1264 Water washout tester 50 กรัม 3,500
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบน้ำมันเตา

ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
FUE-03-008 API gravity, Density, Relative density ASTM D4052 Density meter 20 มิลลิลิตร 1,600
FUE-04-001 Ash content  ASTM D482 Furnace  10 มิลลิลิตร 3,000
FUE-03-015 Flash point by PMCC  ASTM D93 (Procedure B) Automatic Flash poin, PMCC 300 มิลลิลิตร 1,700
FUE-04-004 Kinematic Viscosity ASTM D445 Automatic  viscometer 100 มิลลิลิตร 1,800
FUE-03-022 Micro carbon residue (MCRT) ASTM D4530 Micro carbon residue tester 20 มิลลิลิตร 2,200
FUE-04-022 Pour point ASTM D5950 Automatic Pour point tester 200 มิลลิลิตร 2,500
FUE-03-028 Sulfur content, EDXRF ASTM D4294 Energy Dispersive X-Ray Fluorescense (ED-XRF) 100 มิลลิลิตร 3,800
FUE-03-032 Water & Sediment  ASTM D1796 Centrifuge 200 มิลลิลิตร 1,400
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบด้านการกัดกร่อน​

ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
COR-1-001 การทดสอบความเสถียรของสารยับยั้งการกัดกร่อนต่ออุณหภูมิ In house method Oven, Glass Vessel, Potentiostat 250 มิลลิลิตร 34,500
COR-1-002 การทดสอบการเข้ากันได้ของเคมีภัณฑ์พิเศษ In house method High Pressure High Temperature Reactor 500 มิลลิลิตร 14,100
COR-1-003 การทดสอบการกัดกร่อนภายใต้สภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกซ์หรือไนโตรเจนที่ความดันบรรยากาศ BP ESR.95.ER.054/
ASTM G170-06
Bubble Tester 50 มิลลิลิตร 20,000
COR-1-004 การทดสอบการเกิดอิมัลชั่นของสารยับยั้งการกัดกร่อน ASTM G170-06 Emulsion Tester 50 มิลลิลิตร 8,500
COR-1-005 การทดสอบการละลายของสารยับยั้งการกัดกร่อน ASTM G170-06 Solubility Tester 50 มิลลิลิตร 8,500
COR-1-006 การทดสอบการเกิดโฟมของสารยับยั้งการกัดกร่อน ASTM G170-06 Foaming Tester 50 มิลลิลิตร 8,500
COR-1-007 การทดสอบการยับยั้งการกัดกร่อนที่สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง ASTM G111-97 Rotating blade autoclave 50 มิลลิลิตร 100,000
COR-1-008 การทดสอบการยับยั้งการกัดกร่อนที่สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง (วันแรกและวันสุดท้าย) -คิดค่าใช้จ่ายต่อวัน ASTM G111-97 Rotating blade autoclave depend on
testing detail
6,000
COR-1-009 การทดสอบการยับยั้งการกัดกร่อนที่สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง (วันอื่นๆ) -คิดค่าใช้จ่ายต่อวัน ASTM G111-97 Rotating blade autoclave depend on
testing detail
4,300
COR-1-010 การทดสอบการยับยั้งการกัดกร่อนที่สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง -คิดค่าใช้จ่ายต่อปี ASTM G111-97 Rotating blade autoclave depend on
testing detail
1,100,000
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบสำหรับตัวดูดซับ

ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ (บาท)
ADS-7-045 ค่าเช่า Mercury Sidestream Unit สำหรับการทดสอบในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) - - - 41,100
(เดือน)
ADS-7-046 ค่าเช่า Mercury Sidestream Unit สำหรับการทดสอบในระบบของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) - - - 63,600
ADS-7-047 ค่าเช่า Chloride Sidestream Unit สำหรับการทดสอบในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) - - - 46,300
ADS-7-048 ค่าเช่า Universal Sidestream Unit สำหรับการทดสอบในระบบก๊าซหรือของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) - - - 115,600
ADS-7-049 ค่าเช่า Chloride Sidestream Unit สำหรับการทดสอบในระบบของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) - - - 93,400
ADS-7-050 ค่าเช่า Mercury Lab Scale Unit สำหรับการทดสอบในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) - - - 25,000-28,800
ADS-7-051 ค่าเช่า Chloride Lab Scale Unit สำหรับการทดสอบในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) - - - 59,600-174,000
ADS-7-055 ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างในระหว่างการทดสอบด้วย Mercury Sidestream Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) In-house method Hg Analyzer 5 ลิตร 10,300-15,400
ADS-7-056 ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างในระหว่างการทดสอบด้วย Chloride Sidestream Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) - Gastec Tube 24,300-57,600
ADS-7-057 ค่าบริการการเก็บตัวอย่างในระหว่างการทดสอบด้วย Sidestream Unit ในระบบของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) - - 4,100
ADS-7-058 ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างในระหว่างการทดสอบด้วย Mercury Lab Scale Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) In-house method Hg Analyzer  10 ลิตร 9,300-24,900
ADS-7-059 ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างในระหว่างการทดสอบด้วย Chloride Lab Scale Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) - Gastec Tube 28,600-85,800
ADS-7-060 ค่าบริการการ Pack/ Unpack ตัวดูดซับใน Sidestream Reactor (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) - - 2 ลิตร 4,500
ADS-7-061 ค่าบริการการ Pack/ Unpack ตัวดูดซับใน Lab Scale Reactor (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) - - 500 มิลลิลิตร 1,300
ADS-8-070 ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Mercury Sidestream Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) In-house method - - 36,400
ADS-8-071 ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Mercury Sidestream Unit ในระบบของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) In-house method - - 34,000
ADS-8-072 ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Chloride Sidestream Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) In-house method - - 56,100
ADS-8-073 ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Chloride Sidestream Unit ในระบบของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) In-house method - - 47,700
ADS-8-074 ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Chloride Lab Scale Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) In-house method - - 9,400
ADS-8-075 ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Mercury Lab Scale Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) In-house method - - 18,200
ADS-8-076 การวิเคราะห์ค่า Loss on Drying ของตัวดูดซับ In-house method Drying Oven 50 กรัม 600
ADS-8-077 การวิเคราะห์ปริมาณ Carbon/ Hydrogen/ Nitrogen ในตัวดูดซับ  In-house method Elemental Analyzer 10 กรัม 1,600
ADS-8-078 การวิเคราะห์ปริมาณ Sulfur ในตัวดูดซับ In-house method Elemental Analyzer 5 กรัม 2,000
ADS-8-079 การวิเคราะห์ปริมาณ Chloride ในตัวดูดซับ UOP 291 - 20 กรัม 3,700
ADS-8-080 การวิเคราะห์ปริมาณ Mercury ในตัวดูดซับ In-house method ICP 10 กรัม 2,300
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การทดสอบสารดูดซึมประเภทเอมีน

ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

รหัสรายการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบเครื่องมือทดสอบปริมาณตัวอย่างอัตราค่าทดสอบ(บาท)
AMI-9-082 การทดสอบประสิทธิภาพของ Amine Solvent ด้วยระบบการไหลแบบต่อเนื่อง In-house method - 2 ลิตร 26,100
AMI-9-083 การทดสอบการเกิดโฟม ในตัวอย่าง Amine Solvent  In-house method Glassware 1 ลิตร 900
AMI-9-084 การทดสอบเพื่อหาพลังงานที่ใช้ในการทำ Amine Solvent Regeneration In-house method - 1 ลิตร 49,700
AMI-9-086 การวิเคราะห์ปริมาณ H2S ในตัวอย่าง Amine Solvent  SMS 304-10 - 50 มิลลิลิตร 2,300
AMI-9-087 การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของ Amine Solvent  - Auto Titrator 100 มิลลิลิตร 600
หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ

ส่วนสนับสนุนสถาบันนวัตกรรม ฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันนวัตกรรม ปตท.
โทร: 0-2537-2000 ต่อ 18191 หรือ 0-3524-8191
โทรสาร: 0-2537-2000 ต่อ 18146 หรือ 0-3524-8146