ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบ Digital เพื่อสนับสนุนงานขาย

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ระบบ Digital เพื่อสนับสนุนงานขาย

ระบบตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผ่าน QR Code

คือระบบที่นำเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ใช้บริการเติมก๊าซ NGV ณ สถานีบริการ NGV ปตท. ลงทุน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากระบบได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 2 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือสามารถเข้าไปที่ https://taxngv.pttplc.com โดยกรอกข้อมูลที่แสดงอยู่บนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้เช่นเดียว


วิธีการตรวจสอบข้อมูล


ชำระค่าก๊าช NGV

SCAN QR CODE
ที่ท้ายใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และ
ครบถ้วนของข้อมูลการเติมก๊าซฯ ย้อนหลัง 2 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จ รับเงิน/ใบกำกับภาษี