ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ NGV ล่าสุด

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ NGV ล่าสุด

จำนวนสถานีบริการ NGV

(ไม่รวมสถานีจ่ายก๊าซหลัก)
372
สถานี
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 1 พ.ย. 2564

ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV

(เฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค. ถึง ต.ค. 2564)
3,200
ตัน/วัน
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 1 พ.ย. 2564หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก กองแผนงาน กลุ่มสถิติการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก