ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

สายงานนวัตกรรมและดิจิทัล

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

สายงานนวัตกรรมและดิจิทัล

ประกอบด้วยสถาบันนวัตกรรม ปตท. โครงการ Electricity Value Chain (ELC) โครงการ Robotics AI and Intelligent Solution (RAII) โครงการ Express Solutions (ExpresSo) และฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล ดำเนินงานพัฒนาธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีและดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับทิศทางกลยุทธ์องค์กร และการขยายตัวสู่ธุรกิจใหม่ (New S-Curve) พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและการร่วมทุน ตลอดจนแสวงหาโอกาสและพัฒนาธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม
PTT ExpresSo