ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

HAWA (PM Alert air quality monitoring system)

ระบบ Smart Sensor สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM 2.5) ด้วยเทคโนโลยี Laser scattering ส่งผ่านข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแบบ NB-IoT บริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ Cloud server แสดงผลผ่าน Direct text message, Web application, และ Web API สำหรับการนำข้อมูลไปใช้งานบน Platform อื่นๆ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร


ศิวพร กระแสผล
โทร. 02-537-3000 ext 18335
Email: siwaporn.k@pttplc.com