ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

Impregnated Activated Carbon

ถ่านกัมมันต์เคลือบสารเคมี (Impregnated activated carbon) สำหรับใช้ในการบำบัดอากาศปนเปื้อนสารอนินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นจำพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่าที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม เช่น โรงงานปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โรงงานแปรรูปอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในการบำบัดอากาศปนเปื้อนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ร่วมกับสารพิษจำพวกสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้อีกด้วย โดย Impregnated Activated Carbon มีลักษณะเป็นเม็ด Granule ผลิตจากกะลามะพร้าว ซึ่งมีข้อดีคือ ประสิทธิภาพในการบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มากกว่า 99% และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการ Regeneration


ศิวพร กระแสผล
โทร. 02-537-3000 ext 18335
Email: siwaporn.k@pttplc.com