ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

Coffee Chaff

COFFEE CHAFF COMPOUND เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื่อกาแฟซึ่งเป็นกากของเสียจากกระบวนการการคั่วกาแฟมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาผสมรวมกับพลาสติก 3 กลุ่ม ได้แก่ BIOPLASTICS, COMMODITY PLASTIC และ RECYCLED PLASTIC เพื่อนำไปใช้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้แล้ว ยังสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าได้อีกด้วย การนำเยื่อกาแฟมาผสมกับพลาสติกชีวภาพ (BIOCOFF) สามารถช่วยลดต้นทุนของการผลิตพลาสติกชีวภาพลง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มมากขึ้น

เอกลักษณ์และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
  • “PLASCOFF” เป็นพลาสติกทั่วไปคอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกทั่วไป แต่จะไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์สามารถสัมผัสอาหารได้ เช่น แก้วเครื่องดื่มเย็น, ถาด, โต๊ะ, เก้าอี้ ฯลฯ
  • “RPLASCOFF” เป็นพลาสติก RECYCLE คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ โดยมีจุดเด่นคือ ราคาถูก และผลิตภัณฑ์เกิดสีน้ำตาลจากธรรมชาติ ซึ่งจะมีเยื่อกาแฟปรากฏกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระถางปลูกต้นไม้, ที่รองแก้ว ฯลฯ
  • “BIOCOFF” เป็นพลาสติกชีวภาพคอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100%
  • “BIOCOFF” มีระยะเวลาการใช้งาน 2-5 ปี (ขึ้นกับความหนาของผลิตภัณฑ์) และความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
  • ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างปะเทศ
  • ช่วยลดต้นทุนของการผลิต


ศิวพร กระแสผล
โทร. 02-537-3000 ext 18335
Email: siwaporn.k@pttplc.com