ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

Automatic Food Waste Composter

เครื่องย่อยสลายขยะเศษอาหารอัตโนมัติด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (Automatic Food Waste Composter) โดยอาศัยจุลินทรีย์และสูตรเอนไซม์ประสิทธิภาพสูง (Bio-additives) ซึ่งสามารถย่อยสลายขยะเศษอาหารให้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน (Bio-soil) ได้ภายใน 12 ชั่วโมง วัสดุปรับปรุงดิน (Bio-soil) ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงต้นไม้ให้เจริญงอกงามและเพาะปลูกพืชได้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สามารถใช้ย่อยสลายขยะเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากครัวเรือนและสถานประกอบการต่างๆ เช่น
  • ครัวเรือน/คอนโดมิเนียม
  • ร้านอาหาร/ซูเปอร์มาร์เก็ต/โรงอาหารของสถานประกอบการ
  • โรงแรม/ รีสอร์ท

Product features
  • ย่อยสลายขยะเศษอาหารได้รวดเร็ว ภายใน 12 ชั่วโมง
  • สามารถกำจัดขยะเศษอาหารได้ทุกวัน
  • ใส่สารเร่งชีวภาพเพียงครั้งเดียว
  • ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการย่อยสลาย
  • ไม่มีกลิ่นจากการย่อยสลายขยะเศษอาหาร
  • Bio-soil ที่ได้สามารถใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อประโยชน์ในการบำรุงต้นไม้และการเพาะปลูกพืช

ศิวพร กระแสผล
โทร. 02-537-3000 ext 18335
Email: siwaporn.k@pttplc.com